Facebook RSS Reset

Документация за лица, които са регистрирани по ДДС (VAT)

Aко сте регистрирани по ДДС (наричан VAT в Обединеното кралство), трябва да пазите съответната документация за вашия бизнес и документацията...

Какви отчети и документация трябва да водят и пазят самонаетите лица

Ако работите като самонаето лице (self-employed) и сте регистрирали фирма като едноличен търговец (sole trader), вие трябва да водите подробни отчети...

Водене на отчети и съхраняване на документация

Ако работите като самонаето лице и трябва да подавате данъчна декларация ще ви се наложи да си водите отчети и да съхранявате документацията...

Получаване на помощ при данъчен проблем

Ако сте служител и имате данъчен проблем, който е възникнал от системата PAYE, трябва първо да поговорите с работодателя си, тъй като той...

Blind Person’s Allowance – добавка към личната квота за слепи хора

Слепите хора в Обединеното кралство имат право на добавка към личната си квота (Personal Allowance), която им позволява да не заплащат подоходен...

Personal Allowance – правото да не се заплаща подоходен данък върху облагаеми доходи

Всеки данъкоплатец в Обединеното кралство има лична квота (Personal Allowance), което значи, че той има право да не заплаща подоходен данък на...

Облагаеми и необлагаеми доходи

Не всички доходи в Обединеното кралство са обложени с данък, а освен това в някои случаи може да получите облагаем доход, без да се налага...

Крайни срокове за заплащане на дължимите данъци и лихви при закъснение

Подаването на данъчна декларация (Таx Return) и заплащането на данъци са задължителни за самонаетите лица и това трябва да се прави в края...

Крайни срокове за подаване на данъчна декларация и глоби при закъснение

Подаването на данъчна декларация (Таx Return) и заплащането на данъци са задължителни за самонаетите лица и това трябва да се прави в края...

Жалби, касаещи общинския данък

Подаването на жалби, касаещи общинския данък, може да бъде по много и различни въпроси. Жалбата може да се отправи към службата по оценяването...